Versioni 001.380

01 Qershor, 2016
 • Shqip
 • English
  • Shfaqja e inventarit tek kerkimi i avancuar lidhet me te drejten e perdoruesit per Inventarin
  • Ofrohet mundesia e fshirjes automatike te Faturave te POS pasi kryhet sinkronizimi
  • Shtohet filter kur kerkon per “Menyren pageses” dhe Njesise, te ambjenti “Manaxho arketimet”
  • Shtohet klasifikatori 3 tek raporti “Shitjet sipas artikujve”
  • Shtohet si filter kerkimi “Furnitori i kontraktuar” te Inventari Dinamik
  • Shtohen filtrat Grupi, Nengrupi, Klasifikatoret (te gjithe) dhe furnitori te raporti “Shitjet sipas artikujve”
  • Shtohet opsion per c’aktivizim te opsionit per shitje me pershkrim tek POS
  • Shtohet raport per Shitjet sipas klienteve me karte
  • Shtohet opsioni i ndryshimin e Nr. Serial te fatures me nje klikim nga ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Shtohet opsioni i ndryshimit te statusit te pageses me nje klikim te ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Tek shitjet sipas artikujve nuk shfaqet kosto / marzhi per perdoruesin qe nuk ka te drejte te Cmimi Kosto
  • Porosia Automatike konfigurohet edhe sipas markave
  • Shfaqet emertimi i klasifikatoreve tek Porosia Automatike