Module Opsionale

 • Shqip
 • English
  • Moduli i Akcizes mundeson :
   1. Konfigurimin e artikujve me akcize
   2. Regjistrimin e vleres se akcizes per njesi per cdo artikull
   3. Regjistrimin e vleres se akcizes per cdo artikull ne faturat e shitjes
   4. Gjenerimin e formateve zyrtare perkatese
  • Institucione Buxhetore – Bilanc Institucione Buxhetore është program kompjuterik që kryen manaxhimin financiar dhe kontabël të një Institucioni Buxhetor. Ky program përmban:
   1. Të gjitha funksionalitetet e Bilanc Profesional
   2. Lllogarite kontabël specifike të Institucioneve Buxhetore
   3. Raporte specifike të Institucioneve Buxhetore:
   • PASH – Investimet
   • PASH Format 1
   • Pasqyra Financiare e Bilancit
  • Bilanc OJF –  është një program kompjuterik që i shërben organizatave jo fitimprurëse për të manaxhuar projektet e ndryshme në të cilat marrin pjesë. Me anë të këtij moduli ju jepet mundësia të përcaktoni buxhetimin, aktivitetet dhe raportimin përkatës. Raportet bazë që përftohen janë:
   • Aktivitetet nga buxhetimi i projektit
   • Burimet dhe përdorimet e fondeve

            Moduli i OJF-ve integrohet me versionin Bilanc Profesional duke ju mundësuar manaxhimin e plotë financiar dhe kontabël të organizatës tuaj.