Versioni 011.014

22 Mars, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsioni “Bilanc i konfigurueshem” në vazhdimësi të përmirësimit të pasqyrave financiare. Nëpërmjet këtij opsioni, bëhet e mundur që përdoruesit të pozicionojnë llogaritë kontabël në Pasqyrën Financiare të Bilancit sipas kërkesave të tyre specifike

  – Shtohet funksion i ri “Regjistrimi i marreveshjeve me klientet” me opsione:
  a. Percaktohen termat e pageses per klientin si Afati i pageses, Limiti i detyrimit
  b. Kontrollohet afati i pageses gjate regjistrimit te nje fature shitje duke mos e ruajtur faturen sipas termave te marreveshjes

  – Kur regjistrohet Fature Shitje per artikuj me numra serial, programi kryen kontroll duke mos e ruajtur faturen nese numri serial eshte i gabuar (Moduli i Numrave Seriale)

  – Shtohet opsion ne Fature Blerje per firmat e ndertimit ku objektet e banimit jane te liruara nga TVSH ndersa objektet e tjera te biznesit jo (Sipas Legjislacionit ne Kosove)

  – Kur ploteson manualisht nje “Flete Hyrje”, sapo zgjedh artikullin ngarkohet automatikisht cmimi kosto i tij

  – Kur printon kuponin tatimor shfaqet Nr. Serial i fatures se shitjes

  Raportet

  – Shtohet raporti i ri “Shitjet e Klienteve sipas Monedhave”

  – Ne raportin “Regjistri permbledhes i Fleteve Doganore me taksa” shtohen vlerat totale per kolonat Blerje Monedhe Baze, Baza e Taksueshme, Referenca, TVSH Importi