Versioni 011.008

08 Shkurt, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Kur kerkon Flete kontabel ne panelin e kerkimit te dokumenteve shfaqet edhe vlera totale e dokumentit Flete Kontabel
  – Gjate krijimit te nje ndermarrje te re mund te specifikohet back up-i i nje ndermarrje tjeter per te rikthyer te dhenat te ndermarrja e re
  – Te Manaxho faturat ne modulin e Farmacise shtohet kolona per vleren qe paguan pacienti per shitjet me rimbursim
  – Ne shitjet me rimbursim te plote dhe te pjesshem nuk gjenerohet Mandat arketimi per vleren e ISKSH, por vetem per vleren qe paguan pacienti
  – Perdoruesi web i platformes Porosia Web nuk mund te ndryshoje password-in
  – Kur kryhet gjenerimi i fatures permbledhese ne modulin e Farmacise gjenerohen dy fatura, njera per Klient ISKSH per vleren qe paguan ISKSH dhe njera per Klient Pacient per vleren qe paguan pacienti
  – Ne dokumentin “Inventar fizik” kur ringarkon artikujt e panumeruar por me gjendje ne sistem, mund te filtrohet edhe me Grup/Nengrup
  – Shtohen kolonat per gjendjen e artikujve ne magazinat “Burim dhe Destinacion” ne dokumentin “Levizje Magazine”

  Raporte
  – Shtohet raport per vizitat e agjenteve ne terren qe tregon edhe te dhenat e kohes dhe vendodhjes se agjentit ne vizitat e tij
  – Shtohet filtri “Perjashto rivleresimet e vitit te fundit” ne raportet e Klient/Furnitor
  – Shtohet raporti “Shitjet sipas Oreve” te moduli i Farmacise
  – Shtohet raporti dinamik “Kliente-Artikuj” ne te cilin shfaqen te gjitha te dhenat e plotesuara me pare per Klientet dhe Artikujt
  – Shtohet raporti dinamik “Furnitore-Artikuj” ne te cilin shfaqen te gjitha te dhenat e plotesuara me pare per Furnitoret dhe Artikujt