Versioni 010.017 i Programit Bilanc

04 Prill, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet moduli Fleta e Garancise me funksionet baze:

  • Konfigurimi i artikujve me garanci sipas periudhes, kohezgjatjes, termave
  • Shitja ne modulin e POS-it te artikujve me Garanci ku mund te regjistrohet Numer Serial, te dhenat e Klientit dhe Shenime
  • Raportim/Historik i artikujve me garanci sipas filtrave perkates si Klient, Artikull, Numer Serial

  – Shtohet ambjenti “Promocionet e artikujve me cmime te ndryshuara” tek menu-ja e arikullit
  – Te Fleta Doganore plotesohen automatikisht sasite e regjistruara te Fatura e Blerjes se Importit
  – Per Depot Farmaceutike dhe Farmacite, ofrohet mundesia e dergimit ne Kase vetem te Grup / Nengrup / Emertim i artikullit sipas zgjedhjes se perdoruesit
  – Te ambjenti Shitjet sipas Artikujve shfaqet fusha Shenime e cila plotesohet gjate shitjes ne modulin e POS-it

  Raporte

  – Shtohet filter per shfaqen e veprimeve te periudhes tek raportet e ditareve te arkes
  – Tek raporti Klient-Situacioni i klienteve te shtohet si filter kerkimi dhe Qyteti
  – Te raporti “Regjistri Analitik i Shitjeve te Pashkarkuara me Kosto” shtohet filtri “Rendit sipas”