Versioni 009.055

22 Nëntor, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Pasurohet “Moduli i Librarise Dixhitale”, duke ofruar te bashkangjiten imazhe dhe dokumente te kartelat e Klientit, Furnitorit dhe Punonjesit
  – Te moduli i Promocionit shtohet perdoruesi qe ka krijuar promocionet
  – Shtohet statusi i “Anulluar” ne dokumentin “Porosi Shitje”
  – Te Moduli i AutoServis, shtohet fushe me vete “Dates e Kolaudimit te Makines”
  – Realizohet formati i Ofertes se Shitje me imazhe nga “Libraria Dixhitale”
  – Te paneli i kerkimit shtohet filtri per llojin e dokumentit te Shitjes/Blerjes

  Raporte:
  – Shtohet filteri per Tvsh-ne te raportet: Shitjet/Blerjet sipas Artikujve
  – Shtohet filter Vjetersia e klientit (I Ri apo I vjeter) te raportet Shitjet 2D dhe Shitjet 2D sipas javeve
  – Te raporti: “Inventari – Regjistri Analitik” shfaqen sasite totale per secilen Qender Kostoje
  – Te raporti “Situacioni i Furnitoreve / Maturimet” merret ne konsiderate afati i pageses tek furnitori dhe date blerja e fundit
  – Shtohet filtri Adrese klienti te raporti “Shitjet sipas Grup/Nengrup”
  – Ofrohet raporti: “Situacioni i furnitoreve me maturime”
  – Shtohet filtri Periudha tek raporti: “Formate Zyrtare-PASH Format 1”
  – Shtohet filter Attachment te raportet: Regjistri Permbledhes i shitjes/ Shitjes 2/ Blerjes dhe Faturat e papaguara (kur eshte aktivizuar Libraria Dixhitale)
  – Te “Kartela e Klientit” shfaqet pershkrimi i vendosur ne dokumentin Merr Pagesa Klienti (Opsionale)