Versioni 009.045

12 Shtator, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Ofrohet mundesia qe te paracaktohet Kursi i kembimit sipas datave
  – Pas plotesimit ne Faturen e Shitjes, kryhet deklarimi ne Librat e shitjes sipas kolonave, per rastet:
  a. Furnizime me 0 %
  b. Shitje regjimi agjenteve te udhetimit/ marzhi
  c. Autongarkese TVSH ne shitje
  d. Borxh i keq
  – Pas plotesimit ne Faturen e blerjes, kryhet deklarimi ne Librat e blerjes sipas kolonave, per rastet:
  a. Nga fermere vendas
  b. Autongarkese TVSH ne shitje
  c. Rregullime te TVSH-se se zbritshme
  d. Veprime te borxhit te keq
  – Pasurohet moduli Libraria Dixhitale, me ane te se cilit tani mund te shtohen imazhe per artikuj
  – Shtohet opsioni i Kthimit te arketimit me banke pasi eshte regjistruar kthimi i Fatures se shitjes
  – Te Formati i printimit te Fatures se Shitjes, lejohet te shfaqet situacioni i klientit ne Monedhen jo Baze
  – Tabela “Loading” kur hap “Azhorno te Dhenat e Kontabilitetit” ose shfaq Raportet tregon edhe informacionin e procesuar te dhenat e azhornuara dhe raportet e procesuara, si per shembull: Nr. Total faturash qe po azhornohen, Nr. Perkates i Fatures etj.

  Raporte:
  – Ofrohet filtrimi me perdorues te raportet: Regjistrit Analitik dhe Permbledhes i Shitjeve
  – Optimizohet raporti “Analize Konsumi”
  – Te raporti “Situacioni i Furnitorit” ofrohet filtrimi sipas klasifikatoreve
  – Tek raportet e klientit filtrohet agjenti i shitjes qe eshte percaktuar ne fature