Versioni 009.013

29 Mars, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet formati i ri per “Porosi Shitje” me tabelen e te dhenave bankare ne fund te fatures
  – Perditesohet plani kontabel bazuar ne 14 Standardet e permiresuara te kontabilitetit sipas urdherit nr. 64, date 22.07.2014 per shpalljen e standardeve dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
  – Ofrohet mundesia e aktivizimit te dates se dorezimit tek “Porosia e Shitjes”
  – Optimizohen te drejtat e perdoruesve per aksesin tek Moduli i Promocionit

  Raporte:
  – Permiresohen “Pasqyra Financiare e te Ardhurave dhe Shpenzimeve” sipas urdherit nr. 64, date 22.07.2014 per shpalljen e standardeve dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
  – Permiresohen “Pasqyra Financiare e Bilancit” sipas urdherit nr. 64, date 22.07.2014 per shpalljen e standardeve dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
  – Te raporti “Regjistri Permbledhes i Porosive”, ofrohet mundesia qe “Porosite e Shitjes” te renditen sipas dates se dorezimit te porosise tek klienti
  – Shtohet filtri i Qytetit tek raporti: “Shitjet e Artikujve sipas Adresave/Klienteve”
  – Shtohet filtri Njesi sherbimi te raporti “Shitjet me Kase Fiskale”