Kontratat e furnitorit

 • Shqip
 • English
 • Moduli “Kontratat e Furnitorit” mundeson manaxhimin e kontratateve te furnitoreve duke percaktuar:

  • Fillimin-Perfundimin e kontrates se dakordesuar me furnitorin. Ne kete rast te gjitha aspektet e dakordesuara
   ne kontrate si cmimi, zbritja etj jane aktive automatikisht ne dokumente, pergjate shtrirjes se kontrates
  • Artikuj e funitorit, pra artikuj te cilet percaktohen si te furnitorit te kontraktuar dhe sapo zgjidhet
   nje artikull nga ky grup, automatikisht perftohen cmimet e kontraktuara te furnitorit, zbritja e kontraktuar etj
  • Cmimi i kontraktuar i cili shfaqet automatikisht kur regjistron Porosi/Fature Blerje nga furnitori
  • Perqindja e zbritjes se kontraktuar e cila shfaqet te artikujt perkates ne momentin qe regjistrohet nje Porosi/Fature Blerje
  • Zbritje Ekstra, ne kete rast percaktohet nje zbritje ekstra e kontraktuar me kete furnitor pertej perqindjes se zbritjes per artikuj
  • Prioriteti i kontrates

  Me ane te ketij moduli optimizohet marredhenia me furnitoret duke mundesuar nje manaxhim sa me efektiv te
  inventarit, porosive te blerjes, artikujt qe jane drejt perfundimit etj.