Amortizimi

  • Shqip
  • English
  • Ky modul manaxhon aktivet afatgjata qe kontrollohen nga njesia ekonomike.

    Nepermjet programit ju mund te kryeni procesin e njohjes, vleresimit fillestar, llogaritjes automatike te amortizimit, rivleresimit dhe daljen jashteperdorimi ose per shitje te aktivit.

    Keto funksione pasqyrohen ne raportet ” Kartela e Asetit ” apo ” Permbledhese amortizimi ” .
    Moduli funksionon sipas SKK Nr. 5 “AKTIVET AFATGJATA MATERIALE DHE AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE”. Metodat e amortizimit qe mund te perdorni jane: lineare dhe progresive.