Raportet ne programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Programi Bilanc ofron nje game te gjere raportesh qe ndihmojne si gjate punes se perditshme te financiereve ashtu edhe ne nxjerrjen e statistikave te vlefshme per analizimin e ecurise se biznesit. Te gjitha raportet e gjeneruara eksportohen sakte ne Excel dhe nuk kane nevoje per modifikim te metejshem .
  Disa prej raporteve qe ofron Programi Bilanc jane :


  Raporte zyrtare

  • Libri i Shitjeve (PDF)
  • Libri i Blerjeve (PDF)
  • Pasqyra Financiare e Bilancit (PDF)
  • PASH Format 1 (PDF)
  • FDP-TVSH (PDF)
  • Listepagesa E-SIG 025/a (PDF)
  • Pasqyra e Fluksit Monetar (Direkte) (PDF)
  • Deklarimi Permbledhes i Kontributeve (Online) (PDF)

  Kontabiliteti

  • Ditari i kontabilitetit- Tregon historikun e veprimeve ne regjistrin e kontabilitetit per nje periudhe te zgjedhur (PDF)
  • Gjendja e llogarive- Pasqyron gjendjen e llogarive kontabel ne nje date te caktuar sipas nivelit te detajimit te zgjedhur nga perdoruesi (PDF)
  • Cash Flow – Ky raport tregon fluksin e parave te ndermarrjes per nje periudhe te caktuar, per nje , disa ose te gjitha arkat/bankat. (PDF)
  • Te Ardhura Shpenzime 2D (me grafik) (PDF)
  • Ecuria e likuiditeteve 2D (me grafik) (PDF)
  • Kartela e llogarise (PDF)

  etj.


  Shitjet

  • Shitjet sipas artikujve – Ky raport paraqet te gjithe artikujt e shitur per nje periudhe te zgjedhur, te renditur sipas vleres se shitur. (PDF)
  • Situacioni i Klienteve – Ky raport tregon gjendjet e llogarive te klienteve ne monedhen baze ne nje date te caktuar (PDF)
  • Kartela e Klientit – Ky raport tregon historikun e veprimeve te nje klienti per nje periudhe te zgjedhur (PDF)
  • Kartela e Shitjeve te Artikullit (PDF)
  • Shitjet e artikujve sipas muajve (ne sasi dhe vlere) (PDF)
  • Shitjet e artikujve sipas klienteve (PDF)
  • Marzhi – Shfaq te dhena mbi artikujt e shitur, kostot e tyre dhe marzhin ne volum dhe ne perqindje per shitjet e kryera gjate nje periudhe te caktuar (PDF)

  etj.


  Magazina

  • Regjistri Analitik i Magazines – Ky raport shfaq ne menyre kronologjike dhe te detajuar veprimet e kryera ne nje magazine te caktuar per nje periudhe te zgjedhur (PDF)
  • Kartela e Artikullit (Inventari) – Ky raport shfaq ne menyre kronologjike dhe te detajuar veprimet e kryera me nje artikull ne nje magazine te caktuar per nje periudhe te zgjedhur (PDF)
  • Gjendja e Magazinave – Pasqyron gjendjen e inventarit ne sasi dhe ne vlere (ne monedhen baze) sipas magazinave ne nje date te caktuar (PDF)
  • Levizjet e Inventarit (per cdo artikull) (PDF)
  • Analiza e kostove per artikujt e importuar (PDF)

  etj.


  Banka

  • Ditari i Bankes – Tregon historikun e veprimeve ne nje banke per nje periudhe te caktuar. (PDF)
  • Gjendja e Bankave – Shfaq situacionet e bankave ne monedhat perkatese dhe ne monedhen baze ne nje date te caktuar. (PDF)

  etj.