Ndryshimet Fiskale 2019 në Programin Bilanc

05 Shkurt, 2019
 • Shqip
 • English
 • Gati për tatime.gov.al? Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nga data 1 Janar 2019 hyn në fuqi paketa e re fiskale. Përtej ndryshimeve në proçedurat tatimore apo tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi të ardhurat, ndryshime kanë pësuar edhe formatet zyrtare që biznesi dorezon në menyrë periodike te tatimet.

  Programi Bilanc në ndjekje të përditesimeve të vazhdueshme, tashmë ka implementuar ndryshimet përkatëse. Në azhornimin e radhës përdoruesit kanë mundësi të gjenerojnë formatet e reja të:
  Libër Shitje
  Libër Blerje
  – FDP e TVSH
  – Listëpagesa (me pagat e reja minimale/maksimale si dhe normat e reja të TAP)

   

  Më poshtë mund të shikoni një video ilustruese mbi këto ndryshime:

   

  Për më tepër informacion dhe për të implementuar ndryshimet e fundit, ju lutem kontaktoni përkatësisht me Departamentin e Marketingut ose Departamentin e Asistencës Teknike me të dhenat për kontakt si me poshtë :

  Për Dept. e Marketing :

  Tel: 044 500 222, Ext.1
  Email: [email protected]

   

  Për Dept. e Asistencës Teknike :

  Tel: 044 500 222, Ext.2
  Email: [email protected]