Versioni i fundit

Regjistrohuni ne "Newsletter"

Na ndiqni në:

Facebook

Na ndiqni ne LinkedIn

Programi Bilanc - Ecuria e ndryshimeve

2009/12/08- Versioni 2.285
 1. Versioni i ri hap arshivat e versioneve te meparshme automatikisht
 2. Mund te percaktohet ngjyre dalluese per kompanine
 3. Format i ri printimi per FS per artikujt e perbere
 4. Fushat e pamodifikueshme dalin me ngjyre GRI
 5. Tek MPK/PFF mund te percaktohet dhe numri i dokumentit
 6. Ngarko cmimin e paracaktuar te shitjes tek oferta
 7. Pyet perdoruesin kur mbyll nje dritare qe nuk eshte aktive
 8. Suportohet listepagesa sipas ligjeve te Kosoves
 9. Shfaqet informacion mbi llojin e licenses
 10. Paga Maksimale 80,600
 11. Optimizim i performances gjate Arshivimit / Rikthimit
 12. Mund te percaktohen cmimet ne monedhe te huaj
 13. Aktivizo/C'aktivizo artikuj ne grup
 14. Tani mund te behet arshivim edhe nga kompjuteri klient
 15. Shtohet e drejte e vecante per menaxhimin e ndermarrjeve

  Raportet:
 16. Shtohet progresivi tek te Ardhura/Shpenzime 2D
 17. Filtrim me Lloj.Dok tek raportet e inventarit
 18. Shtohet raport i permbledheses se kontributeve me filter date
 19. Shtohet filtri i cmimit (nga,deri) tek shitjet sipas artikujve/cmimeve
 20. Shtohen filtrat e monedhes tek Shitjet sipas artikujve (cmimeve)
 21. Hiqen artikujt sherbim nga levizjet e inventarit
 22. Shtohet raporti Shitjet e artikujve sipas cmimeve
 23. Formati i optimizuar i fatures per printera Dot Matrix
 24. Suportohen emertime te gjata tek situacioni i Klient/Furnitoreve
 25. Optimizim i eksportimit ne Excel per raportet Kartela e Klientit/Furnitorit/Llogarise

 

2009/09/29- Versioni 2.253

 

 1. Opsioni Pastroj (F5) kerkon konfirmim
 2. Butona me te medhenj
 3. (Opsionale) Shfaqet gjendja e inventarit direkt ne dokument shitje
 4. Mund te shfaqen pagesat e faturave te shitje/blerjes direkt nga ambjentet perkatese.
 5. Tek FK-fillestare sugjerohet monedha/kursi respektiv i bankes/arkes nese zgjidhen llogarite e tyre
 6. Tek Libri i Shitje/Blerjes tani merr parasysh edhe faturat qe permbajne artikuj pa TVSH
 7. Njoftim nese ka shitje te pashkarkuara
 8. Shtohet raport i avancuar per levizjet e artikujve
 9. Shtohet e drejte e vecante per "Levizje Magazine"
 10. Shtohet opsioni ndrysho "skemen e llogarive" per grup artikujsh te zgjedhur tek lista e kerkimit.
 11. Te drejta specifike per Arka/Banka/Njesi sherbimi per cdo perdorues
 12. Shtohet mundesia opsionale e llogaritjes se marzhit mbi kosto
 13. Selektohet automatikisht teksti i fushave kur fokusohen
 14. Fushat marrin ngjyre kur kane fokus
 15. Shfaqet kohezgjatja e procesit te azhornimit te kontabilitetit
 16. Programi shfaq informacion nese ruajtja zgjat me shume se normalisht
 17. Shtohet opsioni "Ruaj" (pervec Ruaj & I Ri etj) tek krijimi i artikull/klient/furnitor
 18. Tek menuja Ndihme shtohet opsioni per Asistence nepermjet Internetit.
 19. Shtohet kolona e gjendjes tek Porosia e blerjes
 20. Kontroll i kompatibilitetit te bazes se te dhenave me versionin e programit.
 21. OPTIMIZIM I NDJESHEM PERFORMANCE per ndermarrje me volum te madh te dhenash


  Raportet:
 22. Tek filtri e llogarise se inventarit tek gjendja e magazines perfshihen edhe llogarite qe fillojne me "2"
 23. Filtrat me kryesore shfaqen ne raporte (Kontabilitet,Banke,Arke,Klient,Furnitor, Artikuj)
 24. Shfaqet kolona per marzhin mbi kosto

 

2009/06/10- Versioni 2.228

 

 1. Gjenerohet "Porosi Blerje" nga "Artikuj nen minimum"
 2. Gjenerohet "Shitje" nga "Oferte shitje "
 3. Gjenerohet "Blerje" nga "Porosi Blerje"
 4. Shtohet modul per regjistrimin e Porosive te Blerjes
 5. Optimizim gjate ruajtjes se cmimeve te shitjes
 6. Ndryshimet per vleren 15% te Sigurimeve Shoqerore
 7. Shtohet format i ri fature shitje per Depo farmaceutike me te dhenat e skadences dhe zbritjes
 8. Shtohen opsionet lidhjes me kasat fiskale
 9. Lejohet sasi negative tek shitje / blerje
 10. Shtohet opsioni i gjenerimit te mevonshem te dokumentit te magazines
  nga shitja
 11. Shtohen filtrat per Aktiv/Inaktive ne kerkim
 12. Aktivizim/C'aktivizim i Atikujve/Magazinave/Kliente/Furnitore/Arka/Banka
 13. Mundesohet caktimi i cmimit te shitjes duke u bazuar tek
  kosto dhe marzhi i paracaktuar
 14. Shtohet format etikete 8x2
 15. Konfigurim i avancuar tek Cmimet e Shitjes
 16. Ripunim i Menaxhimi te Ndermarrjeve.Tani mundesohet arshivimi/fshirja/aktivizim/c'aktivizim ne grup
 17. Precision me i larte tek fusha shuma e MAS/MPS
 18. Tek Fleta Kontabel tek opsioni "shto llogari me" nese futet "%" ngarkohen te gjitha llog
 19. Shfaqet gjendja dhe kontaktet tek lista e arka/bankave
 20. Copy/Paste ne Flete Kontabel
 21. Format i ri per printim fature me barkode
 22. Llogaritja e TAP mbi pagen bruto
 23. Mund te ndryshohet opsioni "Me TVSH" per artikujt e zgjedhur nga lista e kerkimit

  Raportet:
 24. Format i ri printimi per Porosine e Blerjes
 25. Pershtatja e raporteve te listepageses me ndryshimet e legjislacionit
 26. Opsion per mos printimin e sasise/cmimit per disa artikuj
 27. Shfaqet kolona e shenimeve tek Bilanc Format

 

2009/03/15- Versioni 2.205

 

 1. Tek Kartela e Artikullit shtohen :
  1.Kodi 2
  2.Klasifikator 1
  3.Klasifikator 2
  4.Furnitor i kontraktuar
  5.Cmim Blerje i kontraktuar
  6.Zbritje ne Blerje (%)
  7.Zbritje ne Shitje (%)
 2. Optimizim i sugjeruesit te artikujve/klienteve/furnitoreve/llogarive etj.
 3. Shtohet opsioni “Shto te gjithe punonjesit” ne ambjentin e Liste Pageses
 4. Shtohen numrat serial automatike ne FS sipas magazinave (e konfigurueshme)
 5. Optimizim i shfaqjes se Situacionit te Klientit ne FS
 6. Shtohet ambjenti i konfigurimit te Preferencave Lokale te Ndermarrjes (psh: Formati i FS,FB,shfaq situacionin e klientit ne FS etj)
 7. Kodi/Barkodi i artikullit mund te gjenerohet automatikisht nga sistemi
 8. Filtra me te avancuar tek kerkimi i Klienteve/Furnitoreve
 9. Perdoruesi mund te specifikoje daten tek Kontrolli i Gjendjes se Llogarive ne ambjentet e FK/MA/MP/DB/TB
 10. Kontroll per mos dublikimin e numrave seriale ne FS pavaresisht nga Magazina
 11. Ambjent i avancuar per printimin e barkodeve
 12. Shtohet “Shenim ne fund te fatures” tek preferencat e ndermarrjes
 13. Pershpejtohet ngarkimi i FS/FB me shume artikuj
 14. Shfaq informacion mbi klientin/furnitorin e zgjedhur ne FS/FB
 15. Shtohet ambjenti per konfigurimin e Klasifikatoreve te artikujve
 16. Shtohet opsioni i modifikimit ne grup te “Klasifikator 1”, “Klasifikator 2”,”Furnitorit i Kontraktuar”
  dhe "Me TVSH" per artikujt e zgjedhur nga lista e kerkimit.
 17. Ne Fature Shitje/Blerje pas zgjedhjes se nje artikulli ngarkohet Zbritja e paracaktuar tek kartela e tij.
 18. Ngarkohet Cmimi i kontraktuar i blerjes ne Fature Blerje
 19. Ne hapje te programit sugjerohet ndermarrja e perdorur per here te fundit (kur ka disa ndermarrje)
 20. Zbritja ne total mbush kollonen e zbritjes (ne FB/FS)
 21. Lejohet Zbritje ne FB/FS edhe kur fatura eshte me TVSH
 22. Shtohen formatet e Fatures se Shitjes :
  1.Format A5 Me Autorizim
  2.Format A4 me Barkod
  3.Format A4 Kosove
  4.Format A4 Dt. Skadence
 23. Shtohet formati Fature Shoqerim Malli
 24. Shfaq Njesine e artikullit tek Format A4 Pa TVSH i FS

  Raportet:
 25. Rishikim i raporteve zyrtare Bilanc Format dhe PASH per te marre
  parasysh mangesite e ligjit te ri
 26. Optimizim i platformes se Raporteve te Bilanc 2009
 27. Shtohet filtri i kodit te artikullit ne raportet e inventarit/shitjeve/blerjeve
 28. Shtohen te gjitha llogarite e paperfshira ne zerat e tjere tek pika 12.4 tek PASH
 29. Shtohet kolona Shenime tek Bilanci Format
 30. Shtohet totali tek shitjet e artikujve sipas klienteve
 31. Tek situacioni i klienteve formatohen te gjithe numrat me 2 shifra pas presjes
 32. Shtohet raporti “Shitjet sipas adresave”
 33. Raporti i marzhit perfshin edhe shitjet per eksport
 34. Shfaq perqindjen e zbritjes per cdo artikull ne raportin “Regjistri analitik i shitjeve”
 35. Shtohet filtri i Furnitorit te kontraktuar ne raportet e shitjeve
 36. Shtohen filtrat e klasifikatoreve te artikujve ne raportet e inventarit, shitjeve dhe te blerjeve
 37. Shtohet filtri i llojit te dokumentit ne raportet e shitjeve/blerjeve
 38. Perdoruesi mund te zgjedhe te shfaqe ose jo kolonen e diferences tek Ditari Analitik i Arkes/Bankes

 

2008/11/19 - Versioni 2.158

 

 1. Pasqyrohen standardet e reja te kontabilitetit
 2. Shtohet moduli i regjistrimit te punonjesve dhe listepagesave
 3. Vlera e TVSH-se tani eshte e konfigurueshme (psh: 15 %)
 4. TVSH e modifikueshme ne cdo rresht te Fatures se Shitje/Blerjes
 5. Shtohet opsioni per te perjashtuar ose jo nje artikull nga TVSH-ja
 6. Azhornohet ndihma e programit e cila tani mund te hapet duke klikuar tek menuja Ndihme>Ndihma
 7. Tek Fleta Doganore shtohet opsioni qe mbush sasite me sasite e pacdoganuara
 8. Ne fleten doganore shtohet opsioni per te shperndare taksen totale ne menyre automatike tek secili artikull
 9. Shtohet zbritja per secilin artikull ne FS/FB/KFS/KFB ne perqindje
 10. Shtohet opsion Autokesh ne shitje per pagesat e plota automatike.
 11. U shtuan opsionet per te pare çmimet e shitjes dhe inventarin gjate modifikimit te artikullit
 12. Ne faturen e blerjes shfaqet direkt cmimi i shitjes per artikullin e zgjedhur ne tabele
 13. Ngarkohet cmimi i fundit i blerjes tek Cmimet e shitjes
 14. Shtohet Opsioni tek preferencat "Cmimet e shitjes permbajne TVSH"
 15. Ne toolbar dalin edhe LP (Listepagesa) dhe FLD-Fleta Doganore
 16. -Tek printimi i listepageses shtohet kolona e pages neto
 17. -Kur shtyp “E” - "Edito si te ri" numri behet <Auto>
 18. Kopjimi i llogarive nga standardi modifikon emertimin e llogarive ekzistuese me te njejtin numer.
 19. Shtohet opsioni "Zero gjendjen e llogarive" ne FK,MA/MP,DB/TB
 20. Shtohet opsioni "Shto llogari qe fillojne me" ne FK,MA/MP,DB/TB
 21. Copy/Paste tek FK,MA/MP,DB/TB bazohet tek Emertimi (jo ID-ja)
 22. Ne Flete Hyrje/Dalje perdoruesi mund te percaktoje Llogarine Kunderparti
 23. Artikujt sherbim lejohen me cmim negativ ne FB/FS (psh: Artikull Zbritje me cmim -100)
 24. Ambjent me i thjeshte per regjistrimin e grup/nengrupeve

  Raportet:
 25. Azhornohen raportet BilancFormat,TASH Format sipas standardeve te reja
 26. Mundesi renditje sipas gjendjes tek raporti gjendja e magazines
 27. Raport per printimin e ListePageses
 28. Shtohen raporti zyrtar "E-SIG/025a" per listepagesat

 

2008/09/03 - Versioni 2.141

 

 1. Mundesi lidhje e nje Klienti me nje Furnitor
 2. Shtohet filtri per llojin e dokumentit te bankes ne kerkim
 3. Njoftim per gjendje nen minimum gjate shitjes. Ky funksionalitet eshte i konfigurueshem.
 4. Direktoria ku behet backup-i ne mbyllje te programit tani eshte e konfigurueshme (vetem per serverin)
 5. Cmimit kosto shfaqet tek cmimet e shitjes vetem nese perdoruesi ka
  te drejten e blerjes
 6. U shtuan ne Toolbar butonat LM (Levizje magazine), TB(Terheqje nga Banka),
  DB (Depozitim ne Banke), MPK (Merr Pagesa Klienti), PFF (Paguaj Fatura Furnitori)
 7. Kodi i artikullit u be "case insensitive" ne te gjitha tabelat e artikujve
 8. Kontrolli gjendjes se disa llogarive ne grup (psh ne FK me right click)
 9. Konfigurim opsional per daten e fillimit tek Kerkimi i Dokumenteve.
 10. Konfigurim opsional per daten qe duhet te marre dokumenti pas
  ruajtjes (te marre daten e sotme apo te lere daten qe ishte ne
  dokumentin paraardhes).
 11. U shtua opsion per ndryshimin e nivelit te cmimit per grup Klientesh
 12. U shtua opsion per Fshirjen ne grup te Klienteve/Furnitoreve
 13. U shtua formati 12x6 per printimin e barkodeve
 14. Gjate regjistrimit te fatures se shitjes ngarkohet cmimi i fundit i shitjes (nese ka)
  per nje artikull dhe nje klient te caktuar (funksionalitet opsional/i konfigurueshem).
 15. Mundesi printimi i Fatures se Shitjes te autorizuar nga tatimet.
 16. Numrat Seriale automatike ne faturat e shitjes/kthimit te shitjes
 17. U shtua formati A5 per faturen e shitjes
 18. Thjeshtim i procedures se instalimit
 19. Mundesi krijimi i ndermarrjeve DEMO (me te dhena) tek Konfigurimi i Ndermarrjeve
 20. Printohet dokumenti i Fletes Kontabel

  Raportet:
 21. Te gjithe raportet jane te klikueshme per te pare me shume detaje ne lidhje
  me dokumentet.
 22. FDP TVSH perfshin Kthimet e Shitjes/Blerjes

 

2008/04/11 - Versioni 2.110
 1. Te gjithe dokumentet marrin numer automatik nese nuk percaktohet nje numer nga
  perdoruesi.
 2. Lejohet cmimi zero ne dokumentet e Magazines dhe Shitje/Blerje
 3. U shtua dokument i ri Shitje per Eksport (FSE)
 4. Kur tabelat nuk kane fokus ngjyra e zgjedhjes behet gri (jo blu)
 5. Dokumentet qe hapen per modifikim rrethohen nga nje vije blu
 6. U shtuan kontrolle qe garantojne integritetin e te dhenave pas ruajtjeve/modifikimeve
 7. Ruajtje me e shpejte e levizjeve te magazines
 8. Mundesohet kufizim i regjistrimit te dokumenteve:
  a)para nje date te paracaktuar ose para dates aktuale.
  b)pas dates aktuale
 9. Mund te regjistrohen 2 blerje me te njejtin numer por me furnitore te ndryshem ne te njejten date
 10. Klikimi me te butonin e mesit te mouseit pastron fushat sugjeruese
 11. Klikimi me te djathten e mouseit shfaq te gjithe sugjerimet
 12. Dokumentet e rinj marrin gjithnje si te paracaktuar daten e sotme
 13. Llogarite e perdorura nga sistemi nuk mund te fshihen dhe te ndryshohet numri i tyre
 14. Data tani eshte e modifikueshme ne dokumentet e Arkes/Bankes/Fletes Kontabel
 15. Mund te regjistrohet pershkrim i detajuar (me i gjate) i artikujve dhe te printohen etiketat duke u bazuar ne kete pershkrim
 16. Mundesi e printimit te barkodeve dhe etiketave te artikujve tashme perfshihet ne Bilanc Standard
 17. Numri serial ne kthim shitje/blerje

  Raportet:
 18. Filtrim me njesi sherbimi tek Libri i Shitjes dhe Libri i Blerjes
 19. Raportet gjendja e arkes/bankes tani perfshijne dokumentet e rivleresimit
 20. U krye rregullimi i raportit "Te ardhura shpenzime"  per llogarine "758"
 21. U krye rregullimi i raportit BilancFormat per rreshtin "rezerva ligjore dhe statuore"

 

2008/02/18 - Versioni 2.097

 

 1. Dokument i ri per Regjistrimin e Hyrjeve nga c'doganimet (FHFLD) me cmim kosto te rivleresuar sipas taksave doganore.
 2. Dokument i ri per Regjistrimin e Fletes Doganore (FLD) ku taksat mund te
  konfigurohen dhe regjistrohen per cdo artikull te blere.
 3. Dokument i ri per Regjistrimin e Blerjeve nga Importi (FBI)
 4. Cmimi i shitjes mund te vendoset per te gjithe artikujt  duke shumezuar cmimin kosto me nje koeficient
 5. Zgjedhja e TVSHse ne nje fature ju ofron disa mundesi per cmimin qe duhet te ngelet.
 6. Copy/Paste tani bazohet ne kodin e artikullit
 7. Dokument i ri per Regjistrimin e Ofertave te shitjes (OS)
 8. U shtuan te drejtat e perdoruesve: Shikim Raportesh dhe Kerkim Dokumentesh
 9. Mundesi per vendosjen e nje cmimi fiks ne nje nivel cmimi te caktuar per te gjithe      
  artikujt e zgjedhur
 10. Mund te modifikohen Grupet/Nengrupet e disa artikujve njekohesisht.

  Raportet:
 11. Paraqitja e njesise se sherbimit destinacion ne printimin e transfertave te magazines
 12. Paraqitet Sasia Progresive tek Kartela e Artikujve
 13. U shtuan filtrat e klient/furnitorit tek raportet e shitje/blerjes se artikujve
 14. U shtuan totalet e sasive ne disa raporte te magazines dhe shitje/blerjeve.
 15. U shtua Format per printimin e Ofertes se Shitjes
 16. Azhornimi i Librit te Blerjes per te pasqyruar Blerjet e Importit
 17. Azhornimi i raporti te FDPse qe te perfshije Blerjet e Importit
 18. U shtuan raportet per analizimin e importeve:
  a)Regjistri Perbledhes i fleteve doganore
  b)Regjistri Analitik i fleteve doganore
  c)Analiza e kostove per artikujt e importuar

2008/01/08 - Versioni 2.089
 1. Ndryshimet e nevojshme qe programi te punoje ne VISTA
 2. Raporti i ri "Formulari i deklarimit te pageses se TVSH" (FDP)
 3. Mbyllja e vitit perjashtohet nga raportet e te ardhura/shpenzimeve
 4. Printimi i dokumenteve te kthimit dhe shfaqja e pamjes "T" te tyre
 5. Totali me TVSH shfaqet ne kerkimin e dokumenteve te Shitje/Blerjes
 6. Dokument i ri per Kthim Blerje (FKB)
 7. Dokument i ri per Kthim Shitje (FKS)
 8. Dokument i ri per Mbylljen e vitit kontabel (FKMVK)
 9. Fokusi kalon tek sasia pas "Enter"it
 10. Vlera shfaqet ne kerkimin e dokumenteve specifike
 11. Azhornimi i te dhenave te kontabilitetit mund te nderpritet nga perdoruesi
 12. Pershkrimi i dokumenteve nga 100 u be 200 karaktere
 13. Sugjerim i nje monedhe ne Shitje/Blerje tek preferencat e ndermarrjes
 14. Mundesi pengimi i regjistrimit te dokumenteve ne data te mevonshme (ne te ardhmen).
 15. Mund te kalohet ne editimin e artikullit nga cdo dokument duke klikuar me te
  djathten e Mouseit
 16. Mundesi renditjeje ne rendin zbrites i rezultateve te kerkimit
 17. Paraqitje visuale e kahut te renditjes se te dhenave
 18. Perdoruesit mund t'i jepet e drejta per te ndryshuar ose jo cmimin e shitjes ne fature.
 19. Nderfaqje e re gjate logimit.
 20. Nderfaqje me e shpejte per zgjedhjen e dates.
 21. Opsion i ri per te mbyllur cdo dritare
 22. Mundesi printimi ne grup i dokumenteve te zgjedhur ne panelin e kerkimit
 23. Lloji i artikullit mund te ndryshohet nese nuk eshte perdorur ne dokumente
 24. Kosto e artikullit te perbere ne Edito Cmimet e Shitjes
 25. Shfaqja e krijuesit/modifikuesit te cdo dokumenti ne panelin e kerkimit
 26. Kerkimi i dokumenteve te bankes njeheresh.
 27. U shtuan raportet "Te ardhura shpenzime format" dhe
  "Ecuria e likuiditeteve 2D" (me grafik)
 28. Rindertim i raportit "Cash Flow" me mundesi renditjeje dhe filtrimi sipas nivelit
  te llogarive. Tashme paraqiten edhe dokumentet e celjes.
 29. Shtohet Sasia tek raporti "Shitjet e artikujve sipas muajve"
 30. U shtuan raportet e reja si ne vijim:
  Levizjet e Inventarit
  Shitjet e artikujve sipas muajve,
  Blerjet sipas furnitoreve,
  Blerjet e artikujve sipas muajve
2007/09/27 - Versioni 2.063
 1. Shtohet dokumenti per Rivleresimin Kontabel te llogarive me gjendje ne monedha te huaja.
 2. Mundesi per te kerkuar te gjithe artikujt e blere nga nje furnitor
 3. Filtrim i avancuar ne kerkimin e dokumenteve sipas numrit/pershkrimit
 4. Filtrim i avancuar ne kerkimin e artikujve sipas kodit/pershkrimit
 5. Njesia matese default eshte "COPE"
 6. Mundesi per te penguar modifikimin e dokumenteve para nje date te caktuar nga administratori.
 7. Shfaqje me e shpejte e filtrave specifike te kerkimit
 8. Plotesimi i fushes se llogarise shfaq rezultatet qe permbajne fjalen e shkruar
 9. Pershkrimi i dokumenteve ruhet automatikisht ne cdo resht te kontabilizimit te tij.
 10. Numri i dokumenteve mund te modifikohet ne cdo kohe
 11. Ne raportin CashFlow data e fillimit eshte dita e pare e muajit
 12. Plotesimi i fushave Klient, Arke, Banke shfaq rezultatet qe permbajne fjalen e shkruar
 13. Cmimet e shitjes mund te modifikohen ne grup duke perdorur nje koeficient ose vlere
 14. Opsion per te vendosur automatikisht cmimet kosto ne Flete Hyrje
 15. Nderfaqje me interaktive gjate ngarkimit te dokumenteve per t'u paguar
 16. Ruajtja dhe sugjerimi i Ndermarjes se fundit te perdorur ne secilin post pune.
 17. Shfaqja e situacionit te klient/furnitorit nga lista e kerkimit te tyre.
 18. Organizim me i thjeshte i menuse se dokumenteve
 19. Edito si te ri : Duke perdorur kete funksionalitet mund te gjeneroni nje dokument te ri duke u bazuar tek te dhenat e nje dokumenti ekzistues.
 20. Mundesi renditje ne raportin Shitjet sipas artikujve
 21. Raportet Situacioni klient/furnitoreve me opsione per renditje
 22. Shtim i kolones progresivi dhe totalet e veprimeve tek raportet "kartela e arkes/bankes/klientit/furnitorit/llogarise"