Kursi: Administrimi financiar dhe kontabël me Programin Bilanc

Informacion mbi kursin:

 • Kursi ofrohet direkt nga kompania
 • Kursi jepet nga “Kontabilist i Miratuar”
 • Intensiv për rreth 1 muaj
 • Orare të përshtatshme sipas kërkesave.
 • Njohuri praktike
 • Mësoni programin Bilanc
 • Shembuj konkretë nga sektorë të ndryshëm të industrisë

Temat kryesore të trajtuara në kurs :

 1. Çelja e vitit ushtrimor
 2. Administrimi automatik kontabël
 3. Manaxhim i inventarit
 4. Shitjet & Blerjet, Kthimet/Ofertat/Porositë
 5. Importi & Eksporti
 6. Ndjekja e TVSH-së
 7. Veprimet me Arkat/Bankat
 8. Lidhja e pagesave me faturat
 9. Kartelat e klientëve/furnitorëve
 10. Raportet Zyrtare
 11. Bilanci Format
 12. PASH
 13. Libri i Blerjeve/Shitjeve
 14. FDP TVSH etj
 15. Raporte të tjera analitike dhe grafike
 16. Marzhi i fitimit
 17. Listëpagesat
 18. Asistenca Online për Bilanc
Kurset mund të zhvillohen në orare të ndryshme.
 • Grupet e kursit janë me 6-8 persona.
 • Kursi kushton 7000 (shtatë mije) lekë .
 • Kohëzgjatja : 8 seanca nga 1.5 orë
 • Kursi është falas (6 orë) për blerësit e programit
 • Kursi ofrohet vetëm në Tiranë,Durrës.

Kursantët do të pajisen me:

 • Çertifikatë nga kompania
 • Libër të Programit Bilanc
 • Disk mësimor për kompjuter personal.

Kontakto direkt :

 • Cel : 0694054344
 • Tel  : +355 (0) 42246561

Apliko nepermjet formes se kontaktit